Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
 • przygotowywanie planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • konsultacje księgowe i podatkowe,
 • ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych
  i skonsolidowanych składających się z:
  bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta
  (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań.

Obsługa kadrowo-płacowa:
 • pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie pasów wynagrodzeń,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku  dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez  Pracodawcę [ PIT-4, PIT-11 ],
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Licencja

Posiadamy licencję wydaną przez Ministerstwo Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Godziny otwarcia

Zapraszamy naszych Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • 08:00 - 17:00

Kontakt

ERA 4 Sp. z o.o. Biuro rachunkowe

adres:Niedzielskiego 2c/62, 01-875 Warszawa
telefon: 22 663 40 15
fax: 22 663 40 15
e-mail: